FAQ

Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 16 maja 2021 r., do godz. 23:59:59. Data i godzina zgłoszenia zostaną ustalone (zweryfikowane) na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez system informatyczny przyjmujący zgłoszenia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone (opublikowane) 14 czerwca 2021 r. na stronie konkursowej pod adresem: www.konkurs.cleanic.pl.

Obrady jury konkursowego obędą się do 31 maja 2021 roku.

Reklamacje można zgłaszać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników konkursu, czyli do 14 lipca 2021 roku.

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyła 15 rok życia, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz będąca rezydentem podatkowym w Polsce i posiadająca zdolność do czynności prawnych:
 
 • pełną lub ograniczoną – w przypadku osób pełnoletnich,
 • ograniczoną – w przypadku osób, które ukończyły 15 rok życia.

Osoby małoletnie, które ukończyły lat 15, oraz osoby pełnoletnie posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na wzięcie udziału w konkursie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzic). Skan podpisanego oświadczenia powinien zostać wysłany razem z rozwiązaniem zadania konkursowego za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Oświadczenie do wypełnienia można pobrać stąd.

Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego do wyrażenia zgody na udział w konkursie osoby pełnoletniej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i osoby małoletniej, która ukończyła lat 15 można pobrać stąd. Skan podpisanego oświadczenia powinien zostać wysłany razem z rozwiązaniem zadania konkursowego za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Wykonanie zadania konkursowego polega na stworzeniu i zgłoszeniu dwóch odrębnych projektów: projektu grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków Cleanic Pure Effect 120 oraz jubileuszowego plakatu marki Cleanic, będących kreatywną interpretacją hasła: „Piękna historia kobiecości”. W przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły lat 15 oraz pełnoletnich z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych wymagany jest jeszcze skan podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego, zawierającego wyraźną zgodę na ich udział w konkursie, który należy wysłać razem z rozwiązaniem zadania konkursowego za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Projekt grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków Cleanic Pure Effect 120 musi być zaprojektowany na wskazanej siatce. Można ją pobrać stąd. Na siatce opakowania naniesione są stałe elementy graficzne, których nie można zmieniać (niedopuszczalne są zmiany kolorystyczne, lokalizacyjne czy pominięcie wszystkich lub niektórych elementów graficznych). Wraz z projektem graficznym opakowania można przesłać wizualizację przestrzenną realizacji, ale nie jest to konieczne.
Projekt jubileuszowego plakatu marki Cleanic musi mieć wymiary 210x297 mm (format A4) i zostać przygotowany w układzie pionowym. Na plakacie musi znajdować się logo Cleanic, które można pobrać stąd. Niedopuszczalne są zmiany kolorów i proporcji logo Cleanic.

Tak. Projekt grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków Cleanic Pure Effect 120 musi być zaprojektowany na siatce. Można ją pobrać stąd. Na siatce opakowania naniesione są stałe elementy graficzne, których nie można zmieniać (niedopuszczalne są zmiany kolorystyczne, lokalizacyjne czy pominięcie wszystkich lub niektórych elementów graficznych). Wraz z projektem graficznym opakowania można przesłać wizualizację przestrzenną realizacji, ale nie jest to konieczne.
Projekt jubileuszowego plakatu marki Cleanic musi mieć wymiary 210x297 mm (format A4) i zostać przygotowany w układzie pionowym. Na plakacie musi znajdować się logo Cleanic, które można pobrać stąd. Niedopuszczalne są zmiany kolorów i proporcji logo Cleanic.

Projekt grafiki na jubileuszowe opakowanie Cleanic Pure Effect 120 musi być zaprojektowany na siatce. Można ją pobrać stąd. Na siatce opakowania naniesione są stałe elementy graficzne, których nie można zmieniać (niedopuszczalne są zmiany kolorystyczne, lokalizacyjne czy pominięcie wszystkich lub niektórych elementów graficznych). Wraz z projektem graficznym opakowania można przesłać wizualizację przestrzenną realizacji, ale nie jest to konieczne.
Projekt jubileuszowego plakatu marki Cleanic musi mieć wymiary 210x297 mm (format A4) i zostać przygotowany w układzie pionowym. Na plakacie musi znajdować się logo Cleanic, które można pobrać stąd. Niedopuszczalne są zmiany kolorów i proporcji logo Cleanic.

Projekt grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120 oraz projekt jubileuszowego plakatu marki Cleanic powinny stanowić kreatywną interpretację hasła „Piękna historia kobiecości”. Źródłami inspiracji do ich przygotowania powinien być: polski design, natura, delikatność i kobiecość.
Uwaga! Projekt grafiki na opakowanie i projekt plakatu nadesłane w ramach jednego zgłoszenia muszą być spójne graficznie.

Na projekcie grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków Cleanic Pure Effect 120 muszą się znaleźć stałe elementy graficzne, które zostały naniesione na wskazanej siatce. Nie można ich zmieniać (niedopuszczalne są zmiany kolorystyczne, lokalizacyjne czy pominięcie wszystkich lub niektórych elementów graficznych).
Na projekcie jubileuszowego plakatu marki Cleanic musi znajdować się logo Cleanic. Niedopuszczalne są zmiany kolorów i proporcji logo Cleanic. Siatkę opakowania można pobrać stąd. Logo Cleanic na potrzeby projektu plakatu można pobrać tutaj.
Uwaga! Projekt grafiki na opakowanie i projekt plakatu nadesłane w ramach jednego zgłoszenia muszą być spójne graficznie.

Projekt grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120 oraz projekt jubileuszowego plakatu marki Cleanic nie mogą zawierać:
 
 • logotypów innych marek lub innych zastrzeżonych prawnie znaków, w tym znaków towarowych, a także jakichkolwiek logotypów i oznaczeń handlowych oraz innych oznaczeń przynależnych do stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych i innych organizacji społecznych;
 • intymnych, nagich części ciała;
 • elementów kultu religijnego;
 • jaskrawych, neonowych kolorów.

Projekt grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120 oraz projekt jubileuszowego plakatu marki Cleanic nie mogą zawierać jaskrawych i neonowych kolorów.

Nie. Do konkursu należy zgłaszać prace wyłącznie w postaci cyfrowej/elektronicznej. Zgłoszenia w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Projekty należy zgłosić wyłącznie w postaci cyfrowej. Mogą być zrealizowane techniką komputerową lub techniką tradycyjną (farby, ołówek, techniki mieszane, fotografia, collage, inne). Projekt zrealizowany techniką tradycyjną musi zostać zreprodukowany (zdigitalizowany), zapisany w postaci cyfrowej i w tej formie zgłoszony do konkursu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że:
 
 • rozwiązania zadania konkursowego do oceny jury należy przesłać w postaci pliku zapisanego w formacie JPG (JPEG) lub PNG (w rozdzielczości 300 dpi),
 • każdy laureat dostarcza obligatoryjnie prace w postaci cyfrowej, zapisane jako pliki edytowalne z zachowanymi warstwami. Pliki graficzne do projektu grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120 przesyła w formacie ai. z fontami zamienionymi na krzywe, z załączonymi i podlinkowanymi bitmapami w skali 1:1, w przestrzeni barwnej CMYK, rozdzielczości 300 dpi. Pliki graficzne do projektu jubileuszowego plakatu marki Cleanic dostarcza w formacie ai, z fontami zamienionymi na krzywe, z załączonymi i podlinkowanymi bitmapami w skali 1;1, przestrzeni barwnej CMYK, rozdzielczości 300 dpi lub psd w przestrzeni barwnej CMYK, rozdzielczości 300 dpi lub w formacie .psd na warstwach w przestrzeni barwnej CMYK i rozdzielczości 300 dpi.

Maksymalnie trzy. Przy czym, każdy projekt należy przesłać jako odrębne zgłoszenie za pośrednictwem formularza konkursowego.

Nie. Do konkursu należy zgłaszać prace wyłącznie w postaci cyfrowej (elektronicznej) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Projekt grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120 oraz projekt jubileuszowego plakatu marki Cleanic należy zgłosić do oceny jury konkursowego w postaci plików zapisanych w formacie JPG (JPEG) lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi, tak aby rozmiar nadesłanych plików nie przekraczał łącznie 20 MB. W przypadku, gdy oryginalne pliki przekraczają 20 MB, dla potrzeb zgłoszenia projekty powinny zostać zmniejszone do łącznej wielkości 20 MB, bez zmniejszenia rozdzielczości pliku (300 dpi), ale (UWAGA!): oryginalne projekty o większej wadze powinny zostać zachowane do czasu rozstrzygnięcia konkursu, tak aby osoby nagrodzone mogły przekazać oryginalne pliki do organizatora konkursu, co będzie podstawą do wydania nagrody.
Uczestnicy konkursu mogą, ale nie muszą przesłać wizualizację przestrzenną realizacji projektu grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120. Waga przestrzennej wizualizacji nie może przekraczać 5 MB, należy ją zgłosić w postaci odrębnego pliku zapisanego w formacie JPG (JPEG) lub PNG.
Uwaga! Laureaci konkursu zobowiązani będą do nadesłania plików, które zawierają nagrodzone prace w postaci cyfrowej, zapisanych jako pliki edytowalne z zachowanymi warstwami. Każdy laureat dostarcza pliki graficzne do projektu grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120 w formacie ai. z fontami zamienionymi na krzywe, z załączonymi i podlinkowanymi bitmapami w skali 1:1, w przestrzeni barwnej CMYK, rozdzielczości 300 dpi. Każdy laureat dostarcza pliki graficzne do projektu jubileuszowego plakatu marki Cleanic w formacie ai, z fontami zamienionymi na krzywe, z załączonymi i podlinkowanymi bitmapami w skali 1;1, przestrzeni barwnej CMYK, rozdzielczości 300 dpi lub psd w przestrzeni barwnej CMYK, rozdzielczości 300 dpi lub w formacie .psd na warstwach w przestrzeni barwnej CMYK i rozdzielczości 300 dpi.

Laureaci konkursu zobowiązani będą do nadesłania plików, które zawierają nagrodzone prace w postaci cyfrowej, zapisanych jako pliki edytowalne z zachowanymi warstwami.
Do projektu grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120 od laureata wymagany będzie plik w formacie ai. z fontami zamienionymi na krzywe, z załączonymi i podlinkowanymi bitmapami w skali 1:1, w przestrzeni barwnej CMYK, rozdzielczości 300 dpi.
Do projektu jubileuszowego plakatu marki Cleanic od laureata wymagany będzie plik w formacie ai, z fontami zamienionymi na krzywe, z załączonymi i podlinkowanymi bitmapami w skali 1;1, przestrzeni barwnej CMYK, rozdzielczości 300 dpi lub psd w przestrzeni barwnej CMYK, rozdzielczości 300 dpi lub w formacie .psd na warstwach w przestrzeni barwnej CMYK i rozdzielczości 300 dpi.

Nie. Projekt grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120 oraz projekt jubileuszowego plakatu marki Cleanic należy przesłać w odrębnych plikach (nie mogą być połączone w jeden plik). Rozmiar obu nadesłanych plików nie może łącznie przekroczyć 20 MB. W przypadku, gdy oryginalne pliki przekraczają 20 MB, dla potrzeb zgłoszenia projekty powinny zostać zmniejszone do łącznej wielkości 20 MB, bez zmniejszenia rozdzielczości pliku (300 dpi), ale (UWAGA!): oryginalne projekty o większej wadze powinny zostać zachowane do czasu rozstrzygnięcia konkursu, tak aby osoby nagrodzone mogły przekazać oryginalne pliki do organizatora konkursu, co będzie podstawą do wydania nagrody. Uczestnicy konkursu mogą, ale nie muszą przesłać wizualizację przestrzenną realizacji projektu grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120. Należy ją zgłosić w postaci odrębnego pliku, którego waga nie może przekroczyć 5 MB.

Nie. System przyjmuje wyłącznie pliki z projektem grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120 oraz projektem jubileuszowego plakatu marki Cleanic, których łączna waga nie przekracza 20 MB. W przypadku, gdy oryginalne pliki przekraczają 20 MB, dla potrzeb zgłoszenia projekty powinny zostać zmniejszone do łącznej wielkości 20 MB, bez zmniejszenia rozdzielczości pliku (300 dpi), ale (UWAGA!): oryginalne projekty o większej wadze powinny zostać zachowane do czasu rozstrzygnięcia konkursu, tak aby osoby nagrodzone mogły przekazać oryginalne pliki do organizatora konkursu, co będzie podstawą do wydania nagrody.
Waga wizualizacji przestrzennej realizacji projektu grafiki na jubileuszowe opakowanie płatków kosmetycznych Cleanic Pure Effect 120 nie może przekroczyć 5 MB. Wizualizacja przestrzenna realizacji nie jest konieczna, można, ale nie trzeba ją przesłać wraz ze zgłoszeniem.

Nie. Do konkursu należy zgłaszać prace wyłącznie w postaci cyfrowej (elektronicznej). Zgłoszenia w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Każda nadesłana praca konkursowa zostanie zweryfikowana pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w § 2 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 2 – 9 regulaminu konkursu. Podstawowe kryteria formalne to m.in. przesłanie zgłoszenia ze skanem, zawierającym zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie w przypadku osób pełnoletnich z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub osób niepełnoletnich, które ukończyły lat 15; przesłanie projektów w odrębnych plikach z zachowaniem dopuszczalnych formatów i rozdzielczości plików; przygotowanie projektu na grafikę opakowania na wskazanej siatce oraz projektu plakatu o określonych wymiarach, we wskazanym układzie i z logo Cleanic; spójność kolorystyczna projektów przesłanych w ramach jednego zgłoszenia; uwzględnienie wskazanych źródeł inspiracji do stworzenia projektów; nieumieszczanie w projektach kolorów jaskrawych i neonowych, elementów kultu religijnego, intymnych i nagich części ciała, logotypów innych marek niż Cleanic czy innych zastrzeżonych prawnie znaków bądź logotypów i oznaczeń przynależnych innym podmiotom; limit trzech zgłoszeń na jednego uczestnika czy przesłanie zgłoszenia w regulaminowym terminie.
Jury dokona oceny prac z uwzględnieniem takich kryteriów, jak: zgodność z zadaniem konkursowym, oryginalność i kreatywność (nieszablonowe ujęcie tematu), unikatowość pomysłu i zastosowanych środków wyrazu, czytelność i spójność przekazu, walory estetyczne, artystyczne oraz użytkowe (w tym możliwość adaptacji motywów lub innych elementów projektu na różne formy użytkowe i reklamowe), siła marketingowa, spójność komunikacji wizualnej z komunikacją i DNA marki Cleanic.

Tak. Każde zgłoszenie, które zostanie zarejestrowane przez system, zostanie zweryfikowane pod względem formalnym, a uczestnik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej o jego przyjęciu lub odrzuceniu w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem Świąt) od daty przesłania zgłoszenia. W razie odrzucenia zgłoszenia uczestnik zostanie powiadomiony o przyczynach odrzucenia.

Na przykład, jeśli:
 • Łączna waga projektów grafiki na opakowanie i plakatu przekracza 20 MB;
 • Projekt/y grafiki na opakowanie lub/i plakatu ma/ją inną rozdzielczość niż 300 dpi;
 • Projekt/y grafiki na opakowanie lub/i plakatu ma/ją niewłaściwy format – powinny być zapisane w postaci plików JPG (JPEG) lub PNG;
 • Projekt grafiki na opakowanie nie został przygotowany według wskazanej siatki;
 • Projekt plakatu ma niewłaściwe wymiary lub/i układ – powinien mieć wymiary 210x297 mm (format A4) i zostać przygotowany w układzie pionowym;
 • Projekt plakatu nie zawiera wymaganego i wskazanego logo Cleanic;
 • Projekty grafiki na opakowanie i plakatu nie są spójne graficznie;
 • Projekty grafiki na opakowanie i plakatu zostały przesłane w ramach jednego pliku;
 • Przygotowana przez chętnych wizualizacja realizacji grafiki na opakowanie nie została przygotowana w ramach odrębnego pliku, przekracza wagę 5 MB lub została zgłoszona w postaci pliku zapisanego w innym formacie niż JPG (JPEG) lub PNG;
 • Nadesłana praca jest niekompletna np. zawiera tylko projekt grafiki na opakowanie lub tylko projekt plakatu;
 • Do konkursu zostały już przyjęte trzy zgłoszenia danego uczestnika;
 • Praca w jakikolwiek sposób narusza prawo obowiązujące w Polsce i prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);
 • Praca zawiera logotyp innej marki niż Cleanic;
 • Praca zawiera zastrzeżone prawnie znaki, w tym znaki towarowe;
 • Praca zawiera logotyp lub oznaczenie handlowe lub inne oznaczenie przynależne do stowarzyszenia, fundacji, partii politycznej lub innej organizacji społecznej;
 • Praca zawiera intymne, nagie części ciała;
 • Praca zawiera elementy kultu religijnego;
 • Praca zawiera kolory neonowe, jaskrawe;
 • W przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły lat 15, gdy zgłoszenie nie zawiera skanu podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego ze zgodą na udział w konkursie;
 • W przypadku osoby pełnoletniej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnej, zgłoszenie nie zawiera skanu podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego ze zgodą na udział w konkursie;
 • Praca została nadesłana po terminie – prace są przyjmowane do 16 maja 2021 r., do godz. 23:59:59.
 • Szczegółowe kryteria zawiera regulamin konkursu.

Tak. Po poprawieniu błędów można zgłosić pracę ponownie. Należy to uczynić najpóźniej do 16 maja 2021 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Tylko laureaci konkursu będą zobligowani do przekazania praw autorskich do nagrodzonych prac, w zakresie jaki określono w regulaminie konkursu. Prace, które nie zakwalifikowały się do grona laureatów, zostaną zniszczone do 14 sierpnia 2021 r. zgodnie z regulaminem konkursu.

Nie. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca. Prace zbiorowe, których autorstwo przypisane jest więcej niż jednej osobie, nie będą akceptowane.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły lat 15, pod warunkiem wyrażenia zgody na udział w konkursie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzic). Skan podpisanego oświadczenia powinien zostać wysłany razem z rozwiązaniem zadania konkursowego za pomocą formularza zgłoszeniowego. Oświadczenie do wypełnienia można pobrać stąd.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem wyrażenia zgody na udział w konkursie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzic). Skan podpisanego oświadczenia powinien zostać wysłany razem z rozwiązaniem zadania konkursowego za pomocą formularza zgłoszeniowego. Oświadczenie do wypełnienia można pobrać stąd.

Uczestnik ma prawo uzyskać tylko jedną nagrodę w konkursie.

Nie. Podatek od nagrody pokryje organizator konkursu.

Nagrody zostaną wydane laureatom najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Przekazanie nagród finansowych nastąpi w formie przelewu bankowego. Warunkiem przekazania nagrody jest wcześniejsze dostarczenie do organizatora: nagrodzonych projektów graficznych (zgodnych z regulaminem) oraz podpisanych oryginałów dokumentów księgowych.

Tak. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Dane osobowe uczestników, poza danymi osobowymi laureatów, zostaną usunięte do 14 sierpnia 2021 r. Po tym terminie dane osobowe laureatów będą przetwarzane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników konkursu, wydania nagród i zrealizowania obowiązków podatkowych. Szczegóły w regulaminie konkursu i polityce ochrony danych osobowych.

Prace laureatów zostaną upublicznione na stronie www.konkurs.cleanic.pl.

Tak. Zgłoszone prace mogą być eksponowane przez uczestników w mediach społecznościowych przed ogłoszeniem wyników konkursu. Decyzję o ich upublicznieniu podejmuje autor.

Laureaci mogą pochwalić się publicznie wygraną dopiero po oficjalnym ogłoszeniu wyników na stronie www.konkurs.cleanic.pl.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości, związanych konkursem, prosimy o kontakt: konkurs@cleanic.pl